Sobota, 2018-10-20, 21:59
Vítejte Host | RSS
Mystery
Domů
Registrace
Přihlášení
Menu

Kategorie
Parapsychologie [3]
Významné osobnosti [7]
Čas a prostor [1]
Hádanky minulosti [8]
Nadpřirozené bytosti [0]
Ostrovní říše Atlantida [9]
Tajemství říše faraónů [25]

Main » 2009 » Únor » 27 » Atlantido, kde jsi?
Atlantido, kde jsi?
17:22
Je Atlantida pouhá fikce? Proč se potom lidstvo od dob Platona stále znovu zabývá tímto tématem? Že by to byl
výraz romantické touhy po ztraceném ráji? Stesk po mateřském klíně všech kultur a vzpomínka na něj? O Atlantidě
bylo dosud napsáno téměř třicet tisíc knih obsahujících ty nejprotikladnější teorie.
Ve středověku významně poznamenaném křesťanstvím, upadla ostrovní říše v zapomnění; až za renesance se
znovu dostala do povědomí Evropanů. V této epoše se opět četly klasické antické texty, především pak v Itálii.
Mnozí učenci z minulosti i současní badatelé se domnívají, že Atlantida leží v místě, o němž se zmiňuje Platon ve
svém příběhu. Už samo jméno totiž jasně ukazuje, že legendární zem je třeba hledat v Atlantském oceánu. Jezuitský
páter Athanasius Kircher, jehož dílo Mundus Subterraneus vyšlo v roce 1664, se domníval, že poznává v atlantských
Azorských ostrovech vrcholek potopeného kontinentu, a nakreslil na svou dobu neuvěřitelně přesnou mapu Atlantidy.
Ta byla zprvu vytvořena ve stranově obrácené podobě. Pro vědu zůstává záhadou, jak se Kircher dostal ke svým
poznatkům. Badatelé v nejnovější době zjistili, že mezi různými stanovišti s metafyzickým významem vládnou určité
matematické vztahy. Podle toho by se mohl skutečně v daleké minulosti ukrývat jediný zdroj vysvětlení, z nějž vychází
veškeré vědění o svaté trojici geometrie, matematika a metafyzika. Existovalo na zemském povrchu centrum
vyzařující jemné energie, které zasvěcenci dokážou dodnes rozeznávat a používat? Z rozsáhlých matematických výpočtů v každém případě plyne, že zmíněná data pocházejí z oblasti Azor. Zjištěné souřadnice se do značné míry shodují
s daty, která Kircher stanovil pro zaniklý kontinent.
Kritikové namítají, že Atlantský oceán byl důkladně prozkoumán. Geologové a geofyzikové poukazují na fakt, že
dosavadními výzkumy se nepodařilo objevit nic, co by naznačovalo, že by se dno Atlantiku v posledním milionu let
nějak nápadně změnilo. Z toho plyne, že by zde před relativně krátkou dobou — z geologického hlediska — zanikl
nějaký ostrov. Ani toto zjištění ovšem neotřáslo hledači Atlantidy. Mezitím byla bájná země lokalizována na více než
padesáti místech po celé zeměkouli, jako např. v Severním moři u Helgolandu, na Bahamách a na Srí Laňce, stejně
jako v Íránu, na Sahaře či na Kavkazu. Atlantida se předpokládá dokonce i na tak scestných místech, jako je Východní
Prusko, Sibiř, jižní Afrika, Nigérie, Venezuela, Švédsko a dokonce i Antarktida. V roce 1998 se objevila teorie,
že tekuté zemské magma kdysi způsobilo, že se celý kontinent přemístil ze své původní polohy před Gibraltarem a
odplul o několik tisíc kilometrů dál na jih — a nakonec se z něj stal světadíl, který dnes nazýváme Antarktidou. Je
zjevné, že fantazii se meze nekladou.
Pátrání začalo už v antice. Pročtěte si stručný přehled některých pokusů, jež se řídily všechny společným mottem:
„Pokud tento ostrov opravdu existoval, pak se musí také najít.“
• 300 př. n. l.
Krantor ze Soloi, člen Platonovy akademie v Aténách, odjíždí do egyptského města Saj, aby na místě ověřil Platonovy
údaje. V Neitině chrámu stojí podle jeho zprávy „sloupy“ s vyrytými texty o Atlantidě.
• kolem 50 n.l.
Plinius Starší se poprvé pokouší o lokalizaci Atlantidy. Spojuje ji s jihošpanělskou obchodní metropolí Gadesem
(dnes Cádiz).
• 1475
Renesanční kartograf Toscanelli zhotovuje podle Platona mapu světa, na níž jsou vyznačeny četné velké ostrovy
v Atlantiku. Kolumbus používá tuto mapu, když se plaví do Ameriky.
• 1530
Lékař a humanista Girolamo Frascatoro ztotožňuje nově objevený americký kontinent s hlavní zemí Atlantidy
(v tomto případě nepotopenou).
• 1638
Britský lord-kancléř Francis Bacon předpokládá Atlantidu v Brazílii.
• kolem 1700
Rektor univerzity ve švédské Uppsale Olof Rudbeck soudí, že jeho domovské město založili Atlanťané. Považuje
Góty za potomky atlantské rasy.
• 1779
Teoretik Francouzské revoluce Jean Sylvain Bailly vyzvedává Sibiř jako „kolébku kultury“ a spojuje ji s tradicí Atlantidy.
• 1803
Napoleonův důstojník Bory de St. Vincent vykládá ve své knize Dějiny a popis Kanárských ostrovů zmíněné ostrovy
jako pozůstatky zaniklého ostrovního kontinentu.
• kolem 1870
Dobrodruh a archeolog-amatér Augustus Le Plongeon spatřuje v Mayích z Chichén Itzá potomky Atlanťanů.
Následují amatérské vykopávky v Mexiku.
• 1922–1926
Německý archeolog Adolf Schuten vede výkopové práce u ústí jihošpanělské řeky Guadalquivir.
• kolem 1930
Historik starověku Robert Graves se domnívá, že Atlantida se nachází v Libyi u „Tritonova jezera“, rozlehlé slané
laguny, která vyschla před 5000 lety.
• 1931
Nacisté zneužili beze stopy zmizelý kontinent ke svým cílům. Obdivovatel Hitlera Heinrich Puder prohlašuje
Helgoland za místo, kde se nacházela — Arijci obývaná — Atlantská říše. Nejvyšší velitel SS Heinrich Himmler později
nařizuje provést u ostrova podmořská měření.
• 1935
Prezident národně socialistického spolku „Deutsches Ahnenerbe“ Hermann Wirth umísťuje Atlantidu do
severních arktických oblastí — do Grónska.
• 1939
Řecký archeolog Spyridon Marinatos spojuje Atlantidu se zánikem mínójské kultury. Pohromu prý způsobil —
historicky doložený — výbuch sopky Thera na Santorinu v roce 1450 př. n. l. Domněnku prověřuje několik výprav,
mj. expedice oceánologa Jacquesa Custeaua.
• 1953
Z paluby přestavěného kutru se spouští do moře u Helgolandu německý vědec doktor Jürgen Spanuth, aby hledal
stopy bájného města Basileia (= Atlantis).
• Kolem roku 1970
Hned několik autorů, mezi nimi Američan Charles Berlitz, tvrdí, že Atlantida byla v Karibiku (Bermudy,
Bahamy). Domnělé artefakty pod mořskou hladinou však skeptikové označují za přírodní horninové formace.
• 1984
Sovětské výzkumné lodě „Vutjas“ a „Rift“ zkoumají podmořskou horu před Gibraltarským průlivem Mount
Ampére — bezvýsledně.
• 1986
Výzkumník a profesor fyzikální chemie a archeologie Helmut Tributsch věří, že našel v jižní Bretani na ostrově
Gavrinis důkazy potvrzující Platonovo líčení, podle nějž byl ostrov „větší než Libye a Asie dohromady“. Jeho závěr je
překvapivý. Tímto ostrovem je Evropa!
• 1991
Opíraje se o staré ságy interpretuje finský historik Igor Boch Atlanťany jako jakýsi „národ mrazu“, který na konci
poslední ledové doby slezl z tajících ledovců. Bochova etymologická odvozenina zní: Atlantis = Altlandis = All land
is ice.
• 1992
Geoarcheolog doktor Eberhard Zangger poprvé učinil rovnítko mezi Atlantidou a Trójou. Podle něj se za Platonovou
zprávou o Atlantidě skrývá zkreslená vzpomínka na trojskou válku.
• 1998
Britský plukovník John Blashford-Snell, zakladatel jihoanglické „Scientific Exploration Society“ zahajuje výpravu
k jezeru Titicaca. V napodobenině rákosové loďky Tiwanaků urazil po řece Desagudero tři sta kilometrů až k jezeru
Poopó. Podle jeho teze vyhynulý indiánský kmen Tiwanaků ještě jako Atlanťané provozoval kdysi z And transkontinentální
lodní dopravu a jejich lodě doplouvaly až do Egypta.
Ještě je třeba se zmínit o knize, která spustila rozruch kolem Atlantidy. Mám na mysli bestseller Svět před potopou
poprvé vydaný v roce 1882, jehož autorem je Ignatius Donnelly (1831–1901). Americký badatel v něm sepsal
třináct tezí, které jsou dodnes považovány za jakýsi standard pro hledače Atlantidy.
1. Kdysi ležel v Atlantském oceánu naproti ústí Středozemního moře velký ostrov. Byl to pozůstatek atlantské
pevniny a v antice byl znám pod jménem Atlantis.
2. Platonův popis ostrova není založen, jak se mnozí domnívají, na smyšlené báji, nýbrž na historických skutečnostech.
3. Atlantida byla místem, kde se člověk poprvé vyvinul z barbara v civilizovaného tvora.
4. Během staletí vznikla mocná říše, jež se rozprostírala až k pobřeží Mexického zálivu, Mississippi, Amazonce, tichomořskému
pobřeží Jižní Ameriky, Středomoří, západnímu pobřeží Evropy, Černému moři a Kaspickému moři a
byla hustě osídlená civilizovanými národy.
5. Atlantida byla předpotopní svět — rajská zahrada, zahrady Hesperidek, Elysion, Alkinoosovy zahrady, Mesamphalos,
Olymp řeckých bohů, Ásgard staroislandské Eddy. Tyto antické tradice reprezentují univerzální odkaz
velké země, v níž rané lidstvo žilo šťastně, v klidu a míru po celá staletí.
6. Starověcí řečtí a féničtí, hinduističtí a severští bohové nebyl nikdo jiný než králové, královny a hrdinové Atlantidy.
Skutky, které jim mytologie připisuje, jsou vybledlé vzpomínky na skutečné historické události.
7. Egyptské a peruánské mýty lze odvodit z původního atlantského kultu uctívání slunce.
8. Nejstarší kolonie Atlantidy se nacházela patrně v Egyptě. Staroegyptská kultura byla věrným obrazem atlantské
kultury.
9. Nástroje a ostatní přístroje bronzové doby pocházejí původně z Atlantidy. Atlanťané navíc jako první zpracovávali
železo.
10. Fénická abeceda, základ všech evropských abeced, pocházela z atlantského systému písma, jež se dostalo
z Atlantidy až ke středoamerickým mayským kmenům.
11. Z Atlantidy pocházejí jak árijské, popř. indogermánské, tak také semitské a možná i praaltajské národy.
12. Atlantida byly zaplavena při velké přírodní katastrofě a potopila se do moře i s obyvateli až na nejvyšší horské
vrcholy – dnešní Azorské ostrovy.
13. Některým obyvatelům se podařilo zachránit na lodích a vorech a přinesli národům na východě a západě zvěst
o této hrozné katastrofě. Legenda o potopě Starého i Nového světa se dochovala až do dnešní doby.
Donnelly svou teorií rozvířil diskusi nepředstavitelných rozměrů. Dnes víme, že mnohé z jeho údajů jsou založeny
na nedostatečných informacích. Geologové a oceánologové vylučují, že by Atlantida byla kdysi spojovacím
mostem mezi Evropou a Amerikou. Přesto nelze zavrhnout všechny Donnellyho teze.Vždyť třeba tvrdí, že některým obyvatelům se podařilo po zániku ostrova zachránit v lodích a doplout do Ameriky a jinam. Kultury Toltéků, Aztéků,
Mayů a dokonce i Egypťanů byly ovlivněny Atlanťany. Badatelé, kteří i nadále předpokládají, že pozůstatky zaniklých
kultur se nacházejí v Atlantiku, poukazují na nápadné jazykové shody mezi Aztéky a Egypťany. Oba národy také mají
společné rysy, které se projevují ve stavbě pyramid, v kultu mrtvých, balzamování a podobnosti archeologických nálezů.
Faktem je, že v dochovaných aztéckých pramenech se hovoří o hornatém ostrově ležícím v moři jménem Atzlan.
Podle legendy býval tento ostrov zemí, z níž vzešly středoamerické indiánské kmeny. Když si prostudujeme různé
mytologie našeho světa, nalezneme rovněž narážky na předpotopní zmizelý ostrov nebo zaniklou civilizaci. Atlantida
je zřejmě Antilha u Féničanů a Kartaginců, Amenti u Egypťanů, Araliu u Babyloňanů, Avalon u Keltů, Atarantes
u Berberů, Atalaya u Guanchů na Kanárských ostrovech, Atalaintika u Basků nebo Atlan u Mayů. Je podobnost výrazů
uvedených v tomto seznamu se jménem Atlantida opravdu čistě náhodná?
Category: Ostrovní říše Atlantida | Views: 820 | Added by: Draffix | Rating: 0.0/0 |
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]
Přihlášení

Hledat

Odkazy

Statistika

Celkově online: 1
Hosti: 1
Uživatelé: 0


Copyright Mystery.at.ua © 2018
Make a free website with uCoz