Sobota, 2018-10-20, 22:09
Vítejte Host | RSS
Mystery
Domů
Registrace
Přihlášení
Menu

Kategorie
Parapsychologie [3]
Významné osobnosti [7]
Čas a prostor [1]
Hádanky minulosti [8]
Nadpřirozené bytosti [0]
Ostrovní říše Atlantida [9]
Tajemství říše faraónů [25]

Main » 2009 » Únor » 21 » Enioanatomie a eniopsychologie v dnešní úrovni poznání
Enioanatomie a eniopsychologie v dnešní úrovni poznání
21:48
Všichni lidé na zacátku 21. století prožívají své životy plné událostí, promen, vývoje svého okolí a sebe samých. Mohou využít nescetných možností a príležitostí, které naše doba nabízí. Tak tomu bylo v minulosti a stejný obraz bude také v budoucnu. Každý z lidí reší denne rozmanité situace vedoucí k získávání životních zkušeností. Clovek má mimo bežných každodenních radostí a starostí i své touhy, sny a plány. Mezi ne patrí i snaha být zdravým, splnit si svá prání a mít možnost rozvíjet a uplatnit své schopnosti.

Moderní metody pedagogiky, psychologie, sociologie a medicíny nejsou vždy schopné adekvátne pomoci cloveku v rozvoji jeho osobnosti, pri nemocech fyzického tela, traumatech a zvlášte pri duševních a mentálních nemocech. Soucasná enioanatomie a eniopsychologie nabízí cloveku metody rozvoje jeho osobnosti. Pri jejich aplikaci clovek maximálne rozvíjí a uplatnuje své schopnosti a dovednosti pri minimální ztráte casu a bez jakýchkoliv negativních následku na jeho zdraví.

Mnoho lidí intuitivne tuší, co to jsou eniologie, enioanatomie a eniopsychologie a jaký mají význam pro cloveka. Podle v soucasnosti obecne prijímané definice je lze popsat jako mezioborové disciplíny, které zkoumají stavbu, strukturu, topografii, funkce a význam jemnohmotných tel lidí, jejich psychickou cinnost na základe informacne-energetické prícinne-následkové podmínenosti informacne-energetické vzájemné výmeny s informacne-energetickými poli jednotlivých lidí, spolecnosti, prírody, živocichu, Zeme, noosféry, Vesmíru, duchovního bytí a jakéhokoliv objektu vnejšího prostredí. Zvláštní pozornost dává eniologie, enioanatomie a eniopsychologie psychickým projevum, PSI-fenomenálním, mimosmyslovým a duchovním možnostem cloveka, které moderní veda není schopna vysvetlit. Tyto obory zkoumají eniopsychologické procesy, tzn. procesy vymykající se obecne prijímanému normálu, založené na fyzikálne nevysvetlitelných jevech (napr. telepatie, radiestezie, psychometrie, telemetrie, regrese, jasnovidectví, telekineze, levitace, mimotelesná projekce, materializace, teleportace aj.). Nejvetší význam pro cloveka má výchova, výuka, vývoj a lécitelství metodami eniopsychologie prostrednictvím jemnohmotných tel.

Samotná eniopsychologie je odvetví psychologie, které se zabývá eniopsychologickými jevy a jejich experimentálním výzkumem. Eniopsychologii lze charakterizovat jako odborný výzkum, sledující informacní a energetické vlastnosti a také distancní interakce, tj. vzájemné vzdálenostní informacní pusobení a komunikaci mezi jemnohmotnými tely živých organismu a jejich vnejším informacne-energetickým prostredím.

V úvodu je zminována snaha cloveka být zdravým, jeho možnosti rozvíjet a uplatnit své schopnosti a splnit si svá prání. Techto cílu lze dosáhnout vzájemne se doplnujícím použitím klasických a netradicních metod bez rizika negativního dopadu na zdraví cloveka. Je dosažení zmínených cílu možné takovýmto zpusobem a nejsou to jen prázdná slova a iluze? Odpoved je velmi jednoduchá. Je to realita, které lze dosáhnout použitím metod eniopsychologie nasmerovaných nejenom na vývoj jemnohmotných tel cloveka, ale i na jeho výchovu, výuku, regeneraci, rehabilitaci, rekondici, lécení, rozvoj osobnosti, harmonizaci, zdokonalení vlastností, zvláštností, schopností, duchovnosti, duševnosti, funkcních možností, sociálne-biologického, ekonomického, spolecenského uplatnení aj.

Je možné sledovat následující jednoduchou logickou úvahu. Nejprve jedno obecne prijatelné a nezpochybnitelné tvrzení: vše je v pohybu, vyvíjí se, mení se a smeruje k univerzálnímu cíli. V této chvíli není nutné zabývat se tím, k jakému cíli kdo nebo co smeruje. Lze jen konstatovat, že pohyb jako obecne pojatou velicinu, lze zaznamenat zmenou stavu nebo polohy za urcitý cas. Pohyb a vývoj se projevuje jak u hmatatelných forem hmoty (jízda auta, pád kamene, tekoucí voda), tak i u již ne tak zcela dobre uchopitelných informacne-energetických jevu, jakými jsou vyšší psychická cinnost, intelekt cloveka, pamet, emoce, duchovno, rozvoj osobnosti, morální úroven spolecnosti, informacne-energetické vzájemné ovlivnování cloveka, prírody, spolecnosti, Vesmíru a duchovního bytí, jednotou a základem kterých je informacne-energetické pole a u živých objektu jemnohmotná tela.

Lze položit otázku: „Je soucasná úroven poznání cloveka, resp. lidstva, již na svém vrcholu?“ Každý clovek odpoví ruzne a má svou pravdu. Tato individuální pravda je daná informacním obsahem jemnohmotných tel cloveka, úrovní jeho vnímání, jeho fylogenetickým a ontogenetickým vývojem, jeho schopností otevrít se, prijímat a trídit k nemu pricházející informace v nejširším slova smyslu. A práve clovek, který je schopný a ochotný vnímat své okolí, využívá ve svuj prospech vše, co mu nabízí dnes využitelné poznatky vedy a zvlášte pak enioanatomii a eniopsychologii. Pri návratu zpet k otázce dosažené úrovne poznání lidstva je možné jednoznacne konstatovat, že ješte zdaleka není na svém nejvyšším stupni. To, že úroven poznání roste a vyvíjí se, lze dokladovat srovnáním poznatku napr. ze stredoveku a ze soucasnosti. Je možné porovnat obory „jasne viditelné a hmatatelné“ – biologie, medicína, letectví, kybernetika, stavitelství, strojírenství, fyzika apod., stejne tak lze sledovat vývoj i ve více abstraktních oborech, jakými jsou eniologie, enioanatomie, eniopsychologie, sociologie, filozofie, eniomedicína, teologie aj.

Eniopsychologie a prinejmenším pripuštení existence Boha, Osudu, Absolutního rozumu, informacního pole, Vyšší moci, Prozretelnosti apod. spolu velmi úzce souvisejí. Jak? Priradme nekolik synonym: informace, mikrocástice, antimikrocástice, informacne-energetická substance, bioplazma, nejjemnejší všeprostupující substance. Význam slova substance je: informacne-energetická hmota, látka, základ, podstata – tedy slova, která, ac obecná, si již clovek dokáže lépe predstavit a priblížit se jejich prostrednictvím do oblasti známých a definovatelných pojmu fyziky.

Mimo mnoha dalších oboru je to práve fyzika, která se významne podílí na rozvoji poznání lidstva a je to práve fyzika, jež v 90. letech 20. století prokázala existenci zmínené nejjemnejší všeprostupující substance. Prokázány jsou i další skutecnosti související s enioanatomií a eniopsychologií, napr. existence jemnohmotných tel, duše (její hmotnost je 2,5 – 12 g), fotografie aury cloveka a jiných živých i neživých forem hmoty, existence myšlenkových forem, energetické fantómy cloveka, soliton (druh pameti vlastní tzv. nelineárním systémum), existence torzních polí, kde rychlost zárení z nich vycházející je miliardkrát vyšší, než je rychlost svetla. Existuje ješte mnoho dalších poznatku a dukazu. Strucný seznam nekterých poznatku z dávnoveku, staroveku a stredoveku a vedecky prokázaných skutecností novoveku je uveden v odkazu „historické koreny enioanatomie“. Tyto dukazy byly provedeny vedci a vedeckými metodami, tudíž jsou kdykoliv a kýmkoliv opakovatelné.

Zmínenými jevy a na nich založenými procesy se zabývají mnohé vední obory, predevším fyzika elementárních cástic, eniologie, enioanatomie, eniopsychologie, eniomedicína aj. Nekteré z techto vedních disciplín jsou v soucasnosti ve velkém rozmachu a otevírají lidstvu pohled na dosud málokým tušené horizonty. Nové slovo eniologie je ponekud nepresné, protože tyto informacne-energetické horizonty intuitivne vidí vetšina lidí vnímajících Boha v jakékoliv forme. Tím se lze dostat k záveru, že tzv. veci mezi nebem a zemí nejsou jen iluzí vytvorenou v mysli cloveka, ale jsou objektivní realitou, kterou odhaluje a zkoumá moderní veda a kterou zkoumá a využívá kvantová fyzika, eniologie, enioanatomie, eniopsychologie aj.

Je tedy zrejmé, že lidské poznání smeruje k urcitému bodu, nebo lépe a presne receno k absolutnímu nekonecnemnoharozmernému stavu poznání, který umožnuje cloveku maximálne dosažitelný rozvoj jeho fyzického tela, všech jemnohmotných tel, intelektuálne-mentálních, psychoemociálních, eniopsychologických, duchovních, profesionálních, sociálne-biologických a jiných vlastností ve všech úrovních bytí, což mu umožnuje pronikat do všech úrovní vedomí, dosáhnout harmonie, vybalancovanosti hmotného a duchovního, jednoty pozemského, kosmického, minulého, prítomného a budoucího své osobnosti.

Práve lidé s eniopsychologickými a duchovními schopnostmi umí využít ve prospech cloveka poznatky, které v soucasné dobe ješte nejsou v obecném povedomí nebo si clovek plne neuvedomuje jejich reálnou existenci a možnosti jejich využití. Lidé obdarení zvláštními schopnostmi „vidí“ za dnešní horizonty poznání a proto mohou „spatrené“ nové poznatky nabídnout svému okolí, vcetne možností jejich praktického použití pro cloveka, spolecnost a prírodu.

Je duležité jedno upresnení, resp. klasifikace. Pri obecném pohledu na všechny jednotlivce nabízející své eniopsychologické a psychotronické schopnosti, je možné tyto lidi rozdelit do trí základních skupin.

Do první skupiny patrí ti, kterí si bohužel myslí, že disponují temito schopnostmi, avšak mají jich jen velmi málo nebo nemají žádné. Pokud nejaké mají, pak je neumejí správne používat a jejich pusobení nemá žádoucí úcinek. Proto je nutné dát temto lidem možnost a cas, aby se jejich schopnosti dostatecne rozvinuly a neodsuzovat je za šarlatánství.

Druhou skupinu tvorí lidé, kterí jsou obdareni temito schopnostmi a umí je používat ve prospech cloveka, spolecnosti a prírody. Vetšinu cinností provádejí na základe intuice, mimosmyslového vnímání, praktické zkušenosti apod., ale nemají dostatecnou výuku v oblastech eniologie, enioanatomie, eniopsychologie, eniomedicíny a nemají adekvátne vyvinutá jemnohmotná tela pro specifiku urcité cinnosti.

Do tretí skupiny je možné zaradit eniopsychology, psychotroniky a lécitele, kterí se svému poslání venují na profesionální úrovni, vcetne podrobného teoretického studia, prípravy a znalostí v oblastech anatomie, morfologie, fyziologie, psychologie, sociologie, pedagogiky, medicíny s eniologickým základem aj. Zvláštní pozornost tito lidé venují funkcní anatomii jemnohmotných tel cloveka. Znalosti a schopnosti praktického využití techto oboru umožnují jejich integraci a tím i pochopení podstaty eniopsychologie a jejího uplatnení ve prospech cloveka, spolecnosti a prírody. Tito lidé mimo jiné studují školy a navštevují kurzy, které se zabývají ruznými oblastmi enioanatomie, eniopsychologie, parapsychologie a psychotroniky a duchovne se sebevzdelávají. Zároven provádejí teoretický výzkum spojený s praxí a tím se vyvíjí jejich integrální vedomí, tj. vnímání minulého, soucasného a budoucího, zemského a kosmického, hmotného a duchovního jako soucást reality a jednoty informacne-energetickými poli. Proto mohou nabídnout cloveku ty nejkvalifikovanejší služby. Poznatky, které tak získávají, mohou dát k dispozici všem, kterí o ne mají zájem a hodlají je využít ve prospech cloveka.

Je možné se ptát: „Má clovek disponující mimorádnými eniopsychologickými schopnostmi, které celý svuj život rozvíjí, právo žádat peníze za provádení cinností zakládajících se práve na techto jeho schopnostech?“ Otázka je zámerne formulována takto v obecné rovine, aby bylo zrejmé, že ruznými mimorádnými schopnostmi, tedy talentem, jsou obdareni i sportovci, umelci, vedci a mnoho dalších lidí ruzných profesí. Na takto pojatou otázku v techto souvislostech je již odpoved zrejmá. Je nutné se pozastavit u nekterých souvislostí spojených s profesí, nebo lépe a presneji receno s posláním eniopsychologa. Eniopsycholog má nejen právo, ale i povinnost používat své znalosti pouze ve prospech cloveka a tedy i lidstva. V prípade, že je použije proti cloveku, velmi rychle o ne prichází. Schopnosti eniopsychologa muže tedy využít každý, kdo nemá v úmyslu takto provedené služby zneužít proti jiné osobe. Aby se clovek mohl stát velmi dobrým eniopsychologem, musí se celý život systematicky vzdelávat a cílene pracovat na rozvoji svých schopností. Této cinnosti venuje maximum svého casu a svých sil.

Po tomto strucném výkladu o nekterých aspektech enioanatomie a eniopsychologie a o jejich zaclenení do objektivní reality muže být clovek o krucek blíže k pochopení významu a prospechu, který pro neho muže mít jejich praktické využití.

Eniopsychologické pusobení jako takové a programy na nem založené, jsou neškodné pro lidský organismus a clovek se na nich nikdy nestává závislým.

Všechny provádené cinnosti jsou v souladu s platnými zákony Ceské republiky a jejich uvádená konkrétní pojmenování odpovídají zákonu c. 455/2001 Sb. v platném znení (Živnostenský zákon).

Pri ctení techto rádku vás jiste napadá mnoho otázek. Pro vás, kterí se o zmínená témata zajímáte, chcete se dozvedet více o ruzných souvislostech a skutecnostech v oblasti enioanatomie a eniopsychologie a máte zájem zažít pusobení eniopsychologa, je pripraven cyklus prednášek, na které jste srdecne zváni.

Preji každému ctenári mnoho zdraví, osobních a pracovních úspechu.

Doc. Anatolij Vasilcuk, CSc.

Dnešní úroven poznání enioanatomie a eniopsychologie je možné poznat na prednáškách Doc. Anatolije Vasilcuka, CSc.

Category: Parapsychologie | Views: 1057 | Added by: Draffix | Rating: 5.0/2 |
Total comments: 1
1  
привет

Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]
Přihlášení

Hledat

Odkazy

Statistika

Celkově online: 1
Hosti: 1
Uživatelé: 0


Copyright Mystery.at.ua © 2018
Make a free website with uCoz